Przejścia demograficzne

Przejście demograficzne to skokowa zmiana stosunku urodzeń do zgonów. Według Marka Okólskiego w społeczeństwach zachodnich pierwsze przejście demograficzne rozpoczęło się w XVIII wieku i zakończyło na początku XX wieku. Nadumieralność noworodków do XIX wieku wynosiła ok. 50% i zaczęła się zmniejszać dopiero dzięki postępowi medycyny na przełomie wieków. Był to jeden z czynników powodujących, że liczba ludności zacząła się zwiększać. Inny czynnik to generalnie zwiększenie jakości życia oraz jego wydłużanie. Trend ten zaczął się zmieniać w latach 50-80tych XX wieku. Istnieje wiele różnych teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Niektóre wskazują na wzrost indywidualizmu i zmianę stylu życia, co wiąże się z inwestowaniem we własny rozwój kosztem budowania rodziny i posiadania dzieci, inne wskazują na zmianę pozycji kobiet w społeczeństwiei emancypację, jeszcze inne upatrują przyczyn tego stanu rzeczy w ciągłym wydłużaniu się życia ludzkiego. Nie podlega wątpliwości, że efektem drugiego przejścia demograficznego jest zwiększenie udziału ilości osób starszych w całkowitej strukturze ludności społeczeństw zachodnich. O starzeniu się społeczeństwie zaczynamy mówić, gdy odsetek osób powyżej 60 r.ż. przekracza 11%. Niektóre ze społeczeństw zachodnich zbliżają się do poziomu 20% a szacunki demograficzne wskazuą, że wiele krajów przekroczy wskaźnik 30% po 2050 roku. starzejące się społeczeństwo to problem dla systemu zabezpieczenia społecznego, opieki społecznej, zdrowia ale również edukacji, gdyż ta jest podstawą dla samoorganizacji życia seniora, który musi stawiać czoła negatywnym konsekwencjom procesu starzenia się
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 wrzesień 2017, 23:21